இன்றே உறுப்பினராக பதிவு செய்ய வாரீர்!!!


கதம்பம் இதழ்


அன்புள்ள தமிழ் வாசகப் பெருமக்களுக்கு,

மிச்சிகன் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பெருமை மிகுந்த காலாண்டு (ஏப்ரல் 2022)

இதழான நமது கதம்பம் இதோ உங்களின் மேலான

வாசிப்பிற்காக!


தலைவர் உரை


TAMIL SCHOOL

MTS Tamil school 2021-22

Michigan Tamil Sangam organizes Tamil classes for younger kids starting from age 5. Started this program in 2010 to teach Tamil to our kids.Our Tamil class has been very successful in the past years and more than 400 kids participated last academic year. To know more about Tamil School, click here...

For more information on enrolling your child please contact

mitamilschools@gmail.com